Biznis

Oznam o zlúčení spoločností Slovanet, a.s. a SNET a.s.

Vážení zákazníci, partneri a zástupcovia inštitúcií, dovoľujeme si Vám oznámiť, že s účinnosťou k 1. 4. 2015 sa spoločnosť Slovanet, a.s. zlúči so spoločnosťou SNET a.s., svojim jediným akcionárom. Dôvodom zlúčenia spoločností je zjednodušenie vlastníckej štruktúry, pričom zmena nebude mať žiaden vplyv na poskytované služby, spoluprácu s Vami ani na plnenie našich záväzkov. Nezmenené zostáva aj bankové spojenie spoločnosti Slovanet. Nástupnícka spoločnosť SNET a.s. zároveň zmení svoje obchodné meno na Slovanet, a.s. a bude v plnom rozsahu pokračovať v obchodnej činnosti zanikajúcej spoločnosti Slovanet, a.s.

Aktualizujte si údaje vo Vašej evidencii a v nových dokladoch

V súvislosti s touto zmenou Vás prosíme o úpravu údajov spoločnosti Slovanet, a.s. od 1. 4. 2015 vo Vašich informačných a ekonomických systémoch a evidenciách. Nástupnícka spoločnosť Slovanet, a.s. bude mať nasledovné identifikačné údaje (údaje, ktoré je potrebné zmeniť vo Vašich evidenciách, sú zvýraznené):
Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08  Bratislava
IČO: 35 954 612
IČ DPH: SK2022059094
DIČ: 2022059094
Zapísaná v obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3692/B

Nové údaje použite, prosím, aj pre všetky účtovné a obdobné obchodné dokumenty, ako sú faktúry, dodacie listy a iné účtovné doklady s dátumom vystavenia dokladu od 1. 4. 2015 (bez ohľadu na dátum dodania), ktoré sú určené zanikajúcej spoločnosti Slovanet, a.s. (s predošlým IČO: 35 765 143).

Podrobnejšie právne informácie o náležitostiach zlúčenia uvádzame nižšie na tejto webstránke. V prípade akýchkoľvek nejasností alebo otázok nás, prosím, kontaktujte e-mailom na fakturacia@slovanet.net alebo na tel. č. 02 / 208 28 208 (voľba č. 5). Ďakujeme za Vašu pozornosť venovanú tomuto oznamu a za zaevidovanie zmeny identifikačných údajov spoločnosti Slovanet, a.s. vo Vašich systémoch.

Podrobnejšie právne informácie o zlúčení spoločností SNET a.s., a Slovanet, a.s.

•    V nadväznosti na uzavretie zmluvy o zlúčení zo dňa 10.3.2015 medzi spoločnosťami  SNET a.s., so sídlom Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 954 612, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 3692/B a Slovanet, a.s., so sídlom Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 765 143, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2103/B nastane s účinnosťou odo dňa 1.4.2015 zlúčenie týchto spoločností.
•    Spoločnosť Slovanet, a.s. v dôsledku zlúčenia zanikne bez likvidácie, a bude k 1.4.2015 vymazaná z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I.
•    Nástupníckou spoločnosťou sa v zmysle zmluvy o zlúčení stane spoločnosť SNET a.s., na ktorú v dôsledku zlúčenia prejdú od 1.4.2015 všetky práva a záväzky zanikajúcej spoločnosti Slovanet, a.s..
•    Spoločnosť SNET a.s. od 1.4.2015 zároveň bude pôsobiť pod zmeneným obchodným menom Slovanet, a.s.

 

Zmena identifikátora CID pre platby inkasom od 27.4.2015

Spoločnosti Slovanet bol Národnou bankou Slovenska pridelený nový CID SK80ZZZ70000000379 - identifikačné číslo príjemcu platieb v rámci európskej legislatívy SEPA s platnosťou od 27.4.2015. Ak uhrádzate platby za služby inkasom, zmenu sme spolupráci s bankami zabezpečili pre Vás automaticky. Bankové spojenie sa namení. Viac informácií o zmene CID.

  

Predchádzajúce identifikačné údaje spoločností Slovanet, a.s. do marca 2015

Pre kontrolné a archívne účely uvádzame aj pôvodné identifikačné údaje spoločností Slovanet, a.s., platné do 31.3.2015 (údaje zmenené od 1.4.2015 sú zvýraznené):
Obchodné meno: Slovanet, a.s.
Sídlo: Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
IČO: 35 765 143, IČ DPH: SK2020254621, DIČ: 2020254621
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2103/B
CID: SK77ZZZ70000000142 (identifikačné číslo príjemcu platieb v rámci európskej legislatívy SEPA).