kontakty

Domácnosti

Manažment kvality

Politika integrovaného systému manažérstva

Sme jedným z najväčších telekomunikačných operátorov a poskytovateľom služieb internetu, telefonovania, televízie a dátových služieb na Slovensku. Svoje činnosti vykonávame s dôrazom na kvalitu ponúkaných produktov s čo najmenším dopadom na životné prostredie a bezpečnosť osôb.

Zaviazali sme sa dodržiavať nasledovné princípy:

  • Zabezpečiť potrebné zdroje pre udržiavanie a trvalé zlepšovanie integrovaného systému manažérstva v zhode s medzinárodnými normami ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a OHSAS 18001:2007.
  • Trvalo zabezpečovať a zvyšovať spokojnosť našich zákazníkov a ďalších zainteresovaných strán.
  • Plniť a dodržiavať záväzky vyplývajúce z relevantných právnych a iných požiadaviek, ktoré sa zaväzujeme neustále plniť pre oblasť ochrany životného prostredia a BOZP.
  • Trvalo zlepšovať úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s cieľom odstrániť potenciálne ohrozenia zdravia.
  • Prispievať k tvorbe a ochrane životného prostredia.
  • Plánovať činnosti, riadiť a rozhodovať sa na základe analýz, identifikovať a trvalo zlepšovať slabšie miesta v činnostiach a procesoch.
  • Dosahovať plnenie aplikovateľných požiadaviek.
  • Viesť efektívnu komunikáciu so zákazníkmi a s ďalšími zainteresovanými stranami.
  • Podporovať angažovanosť za kvalitu, environment, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.
  • Systematicky vzdelávať zamestnancov, zvyšovať ich motiváciu a povedomie v oblasti ochrany životného prostredia, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a kvality vykonávaných prác.

 

V Bratislave 1.8.2018