kontakty

Domácnosti

Politika spracovania a ochrany osobných údajov v spoločnosti Slovanet, a. s.

Sme jedným z najväčších telekomunikačných operátorov a poskytovateľov služieb internetu, telefonovania, televízie a dátových služieb na Slovensku. Svoje činnosti vykonávame s dôrazom na náš trvalý záväzok k ochrane osobných údajov identifikovaných, resp. identifikovateľných fyzických osôb, ako aj našich zamestnancov.

 

 V zmysle zákona NR SR č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, zhromažďujeme a spracovávame osobné údaje čo v najmenšom objeme, ktoré nám môžu byť v zmysle uvedených zákonných noriem poskytnuté.

 

 Návštevníci našej web. stránky majú možnosť sa s touto schválenou politiku oboznámiť skôr, ako nám poskytnú akékoľvek svoje osobné údaje, resp. identifikátory a/alebo vyplnia elektronický formulár uvedený webovej stránke spoločnosti.

 

 Používaním našej webovej stránky alebo Vami poskytnutými osobnými údajmi vyjadruje používateľ súhlas so spracovaním svojich osobných údajov spôsobom uvedeným v tejto schválenej politike. Získavanie a spracovanie osobných údajov

 

 Získavať, zhromažďovať a spracovávať osobné údaje môžeme prostredníctvom on-line formulárov, osobných kontaktov, tel. kontaktu, mail. komunikácie v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov, ktoré sú súčasťou nami poskytovaných produktov a služieb.

 

 Typy osobných údajov, ktoré zhromažďujeme sú informácie o vašom mene, adrese, telefónnom čísle, e-mailovej adrese alebo akékoľvek iné údaje, ktoré nám môžu byť poskytnuté, predovšetkým v rozsahu stanovenom § 56 zákona NR SR č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.

 

 Osobné údaje zákazníkov používame v súlade s príslušnou, relevantnou legislatívou.

 

 Osobné údaje zákazníkov spracovávame pri procesoch súvisiacich so zabezpečením funkčnosti a bezpečnosti poskytovaných produktov a služieb. Tiež na predchádzanie a identifikáciu prípadného zneužitia.

 

 Osobné údaje môžeme využiť na komunikáciu so zákazníkom, pri poskytovaní informácií súvisiacich s produktami a službami, ktoré zákazníkovi poskytujeme, ďalej na ponuku, alebo v súvislosti s realizáciou prieskumu spokojnosti.

 

 Bez predchádzajúceho súhlasu neposkytujeme osobné údaje zákazníkov na marketingové účely žiadnej inej spoločnosti.

 

 Na našej web. stránke môžeme používať cookie súbory. Súbor cookie je informácia, ktorú webová stránka uloží v systéme používateľa, aby si zapamätala určité informácie o používateľovi pri jeho ďalšej návšteve týchto alebo súvisiacich stránok. Používaním tohto webu vyjadruje používateľ svoj súhlas s používaním súborov cookie. Používateľ ich môže zakázať a odstrániť tie, ktoré už v jeho počítači uložené sú.

 

 Máme implementované a pravidelne auditované technologické, procesné a organizačné opatrenia v oblasti informačnej bezpečnosti na zabezpečenie neoprávneného alebo nezákonného úniku, zmeny, zničeniu, prenosu alebo iného poškodenia osobných údajov zákazníkov a zamestnancov.

 

 Certifikačnými a dohľadovými auditmi potvrdzujeme plnenie požiadaviek medzinárodných noriem ISO 27001 v oblasti informačnej bezpečnosti a ISO 20000-1 v oblasti poskytovania IT služieb.

 

 Uchovávame osobné údaje len na čas, ktorý je definovaný legislatívou. Alebo na nevyhnutný čas, ktorý je potrebný z hľadiska účelu, na ktorý boli osobné údaje získané.

 

 V zmysle §8 zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov v súvislosti s poskytovaním elektronických komunikačných sietí a služieb, sme oprávnení na základe písomnej zmluvy poveriť na spracúvanie osobných údajov sprostredkovateľa.

 

 V prípade, ak zákazník požaduje informáciu, aké konkrétne jeho osobné údaje spracúvame, môže takéto právo uplatniť tým, že nás bude kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na našej web. stránke.

 

 V zmysle § 10 ods. 3 zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov sme oprávnení spracovávať osobné údaje bez jeho predchádzajúceho súhlasu. V zmysle zákona NR SR č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sme povinní napriek ukončeniu zmluvného vzťahu podľa platného registratúrneho plánu archivovať zmluvy po dobu 20 rokov a faktúry po dobu 10 rokov.

 

V Bratislave dňa 01. novembra 2017