kontakty

Domácnosti

Spoločenská zodpovednosť

Naše zásady

Pre Slovanet je zodpovednosť významným pojmom. Dbá na spoľahlivé a zodpovedné partnerstvo voči štátu, obchodným partnerom a klientom. Spoločnosť má vytvorený Etický kódex a Chartu oddanosti zákazníkovi, ktorých dodržiavaním zvyšuje rast spokojnosti zákazníkov.

Poskytované služby sú už vo svojej podstate šetrné voči životnému prostrediu, čo je dopĺňané ďalšími internými environmentálnymi zásadami a aktivitami. V súlade so  svojou filozofiou spoločnosť komunikuje otvorene a transparentne s médiami a verejnosťou. V rámci možností pomáha viacerým subjektom venujúcim sa charitatívnym a verejnoprospešným aktivitám.

Komunikačné služby šetria životné prostredie

Slovanet pôsobí v oblasti služieb, ktoré sú už svojim princípom šetrné voči životnému prostrediu. Napriek tomu sa aj ďalšími aktivitami snaží prispievať k trvalo udržateľnému rozvoju:

  • dlhodobo zvyšuje podiel ekologickejšieho elektronického dobíjania kreditu predplatených služieb,
  • postupne prechádza na elektronické zasielanie faktúr namiesto papierových,
  • najväčšie pobočky v Bratislave a Trenčíne realizujú zber papiera,
  • zabezpečuje ekologickú likvidáciu vyradených zariadení, tonerov a náplní do tlačiarní,
  • preferuje nákup technologických zariadení, spĺňajúcich prísnejšie ekologické normy.

Vzťah so štátom

Slovanet je spoľahlivým a zodpovedným partnerom voči štátu. Nemá nedoplatky zdravotného a sociálneho poistenia, ani príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. Neeviduje tiež žiadne nedoplatky voči daňovému úradu, ktoré by sa vymáhali výkonom rozhodnutia. Voči Slovanetu nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, ani v likvidácii, ani proti nemu nebol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.

Pomáhame

Slovanet si ako podnikateľský subjekt uvedomuje svoju spoločenskú zodpovednosť, a preto v záujme zjednotenia a rozšírenia svojich filantropických aktivít založil Nadačný fond Slovanet, ktorý poskytuje pomoc individuálnym žiadateľom, komunitám a rodinám, ktoré sa z rôznych dôvodov ocitli v zložitej životnej situácii. Svoju pomoc fond poskytuje najmä v oblasti podpory zdravotne a sociálne znevýhodnených občanov a v oblasti školstva, vzdelávania a vedy, kde sa zameriava na podporu talentovaných detí a mládeže v oblasti infokomunikačných technológií. Nadačný fond počas dvoch rokov svojej činnosti podporil spolu 92 žiadateľov s DMO alebo svalovou dystrofiou vo výške 27 630 eur. Okrem toho prispel aj neziskovým organizáciám: Plamienok v Bratislave, Svetielko pomoci v Košiciach, Svetielko nádeje v Banskej Bystrici i Úsmev ako dar spolu sumou 17 600 eur. Okrem toho podporu pre konkrétne projekty získali občianske združenia Integrácia svieti pre všetky deti rovnako, OZ Mici a Mňau a OZ Milan Štefánik.


 

Ak máte záujem podporiť Nadačný fond Slovanet a spolu s nami tak pomôcť rodinám v núdzi, neziskovým organizáciám a zapojiť sa do užitočných projektov, môžete tak urobiť pomocou dobrovoľného príspevku, ktorý môžete zasielať na účet Nadačného fondu 4040308809/3100 SBERBANK Slovensko a.s. V časti pre prijímateľa uveďte informáciu Nadačný fond Slovanet.