Oznámenie a potvrdenie o postúpení pohľadávok spoločnosti Exipo

Oznámenie a potvrdenie o postúpení pohľadávok spoločnosti Exipo
  

Oznamujeme zákazníkom, ktorí mali voči spoločnosti Slovanet dlhšiu dobu nevyrovnané záväzky, ako napríklad neuhradené faktúry alebo poplatky za predčasné ukončenie viazanej zmluvy alebo sa nevrátené zariadenia (vyplývajúce zo Zmluvy o pripojení a poskytovaní verejných komunikačných služieb), že väčšinu týchto pohľadávok Slovanet postúpil na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok spoločnosti Exipo, s. r. o., Zelinárska 6, Bratislava 821 08, IČO: 44 873 441, Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č.: 59441/B, ako postupníkovi týchto pohľadávok.

Ak v priebehu konca októbra 2016 a v nasledujúcom období dostanete korešpodenciu odoslanú spoločnosťou Exipo (prvá bude obsahovať aj oznámenie Slovanetu o postúpení pohľadávky), venujte jej, prosím pozornosť.

Váš záväzok môžete od okamihu doručenia tohto oznámenia uhradiť výlučne už len plnením postupníkovi, t. j. spoločnosti Exipo a to na účet spoločnosti Exipo a s variabilným symbolom, ktoré sú uvedené v oznámení.

Nové kontakty pre Vašu ďalšiu komunikáciu ohľadom postúpených pohľadávok

Vzhľadom na vyššie uvedené postúpenie pohľadávky sa s prípadnými otázkami alebo požiadavkami, týkajúcimi sa Vášho záväzku, obracajte už nie na spoločnosť Slovanet, ale len na:


•    Exipo, s. r. o., tel.: 02 / 59 49 01 55, email: exipo@exipo.sk

Ďakujeme za pochopenie a súčinnosť pri doriešení Vášho záväzku.