Oznámenie a potvrdenie o postúpení pohľadávok spoločnosti Kruk

Oznamujeme zákazníkom, ktorí mali voči spoločnosti Slovanet dlhšiu dobu nevyrovnané záväzky, ako napríklad neuhradené faktúry alebo poplatky za predčasné ukončenie viazanej zmluvy alebo sa nevrátené zariadenia (vyplývajúce zo Zmluvy o pripojení a poskytovaní verejných komunikačných služieb), že väčšinu týchto pohľadávok Slovanet postúpil na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok spoločnosti Kruk Česká a Slovenská republika, s. r. o., Československé armády 954/7, 500 03, Hradec Králové, IČO: 247 85 199, Zapísaná v Obchodnom registri Krajského súdu v Hradci Králové, Oddiel: C, vložka 33753, ako postupníkovi týchto pohľadávok.
 
Ak v priebehu konca decembra 2017 a v nasledujúcom období dostanete korešpodenciu odoslanú spoločnosťou Kruk (prvá bude obsahovať aj oznámenie Slovanetu o postúpení pohľadávky), venujte jej, prosím pozornosť.
 

Váš záväzok môžete od okamihu doručenia tohto oznámenia uhradiť výlučne už len plnením postupníkovi, t. j. spoločnosti Kruk a to na účet spoločnosti Kruk a s variabilným symbolom, ktoré budú uvedené v oznámení.
 

Nové kontakty pre Vašu ďalšiu komunikáciu ohľadom postúpených pohľadávok

Vzhľadom na vyššie uvedené postúpenie pohľadávky sa s prípadnými otázkami alebo požiadavkami, týkajúcimi sa Vášho záväzku, obracajte už nie na spoločnosť Slovanet, ale len na:

Kruk Česká a Slovenská republika, s. r. o., tel.: 232 313 525, email: info@cz.kruk.eu

Ďakujeme za pochopenie a súčinnosť pri doriešení Vášho záväzku.