Zmena Všeobecných podmienok podľa novej legislatívy od 1.2.2022

Vážení zákazníci, 

oznamujeme Vám, že z dôvodu nutnosti prispôsobenia novému zákonu o elektronických komunikáciách od 1.2.2022 vstúpia do platnosti nové Všeobecné podmienky služieb poskytovaných spoločnosťou Slovanet.

Zmeny nastávajú najmä v týchto oblastiach: 
•    zosúladenie s legislatívou Európskeho parlamentu a Rady EÚ
•    upravuje sa terminológia (napríklad sa zavádza základný pojem verejne dostupná služba alebo telefonovanie sa bude nazývať interpersonálna komunikačná služba)
•    vytvárajú sa nové kategórie účastníkov s osobitným štatútom (napríklad malý podnik alebo nezisková organizácia)
•    upresňujú sa podmienky poskytovania navzájom závislých služieb, balíkov alebo zariadení
•    upresňujú sa náležitosti služieb umožňujúcich vzájomnú komunikáciu zariadení (stroj-stroj)
•    upravujú sa informačné povinnosti Slovanetu pri uzatváraní nových účastníckych zmlúv ako aj pri zmene Všeobecných podmienok

Dôležité pre Vás je, že bežného fungovania prevádzky služieb a obchodného vzťahu medzi Vami a Slovanetom sa zmeny dotýkajú len minimálne

 

Podrobnejšie informácie

Dňa 1. februára 2022 nadobudne/nadobudol účinnosť nový zákon o elektronických komunikáciách uverejnený v Zbierke zákonov pod č. 452/2021 Z.z. ktorý nahradí súčasnú právnu úpravu, t.j. zákon č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách.

Nový zákon o elektronických komunikáciách reaguje na vývoj na trhu elektronických komunikácií a prináša zmeny v niektorých oblastiach právnej úpravy elektronických komunikácií, najmä v definíciách služieb a terminológii. Ovplyvňuje preto vo veľkej miere aj Všeobecné podmienky služieb, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmlúv so spoločnosťou Slovanet, a.s. a tieto podmienky bolo nutné upraviť podľa novej legislatívy.

Na základe toho Vám oznamujeme, že s účinnosťou od 1. februára 2022 Slovanet, a.s. mení Všeobecné podmienky služieb pre všetkých účastníkov Zmlúv o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb.

Poznámka: Z dôvodu veľkého počtu nutných zmien viacerých dokumentov neuvádzame ich kompletný prehľad, len ich úplné nové znenia.

Súčasne Vám oznamujeme, že vzhľadom k tomu, že ku zmene Všeobecných podmienok dochádza v dôsledku zmeny, ktorá bola vyvolaná zmenou právnej úpravy, účastníci, ktorí uzavreli Zmluvu o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb pred účinnosťou zmeny Všeobecných podmienok nemajú na základe § 44 ods. 8 písm. a) zákona č. 351/2011 Z.z. právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní verejných služieb.
 

Nové Všeobecné podmienky

Dokumenty nových Všeobecných podmienok pre jednotlivé typy služieb sú pre Vás už teraz k dispozícii cez internetovú adresu www.slovanet.sk/dokumenty. Všeobecné podmienky služieb sú k dispozícii aj v sídle spoločnosti Slovanet, a.s., na všetkých predajných miestach a pobočkách spoločnosti a u zmluvných predajcov.

 

Ďakujeme za pochopenie.

Váš Slovanet