1. Identifikačné údaje podniku
Obchodné meno: Slovanet, a.s.
Sídlo: Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
IČO: 35 954 612, IČ DPH: SK2022059094, DIČ: 2022059094

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 3692/B

2. Rozsah ponúkaných služieb
Slovanet, a.s. poskytuje rozmanité portfólio elektronických komunikačných služieb, medzi ktoré patria najmä:

  • Verejná elektronická komunikačná služba sprostredkovania prístupu do siete Internet
  • Retransmisia
  • Telefónna služba prostredníctvom siete Internet (VOIP)
  • Doplnkové služby k vyššie uvedeným službám

Ďalšie informácie o poskytovaných službách sú dostupné na webovom sídle spoločnosti na adrese www.slovanet.sk ako aj na predajných miestach Slovanetu, ktorých zoznam sa nachádza na uvedenom odkaze: Predajné miesta spoločnosti Slovanet a.s.

3. Štandardné zmluvné podmienky
Štandardné zmluvné podmienky sa nachádzajú vo Všeobecných podmienkach platných pre jednotlivé verejné elektronické komunikačné služby, ktoré boli vydané v súlade so zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
Zoznam Všeobecných podmienok pre jednotlivé služby sa nachádza na uvedenom odkaze:
Dokumenty

Minimálna doba trvania zmluvného vzťahu medzi Slovanetom a.s. a zákazníkom je v prípade uzavretia zmluvného vzťahu na dobu neurčitú podľa Všeobecných podmienok 2 mesiace.

4. Štandardné ceny
Štandardné ceny s informáciami o poskytovaných službách a všetkých cenových položkách služieb, vrátane všetkých druhov užívateľských poplatkov za služby a servisných poplatkov, podrobnosti o uplatňovaných štandardných zľavách, poplatky alebo náklady účastníka súvisiace s koncovými zariadeniami, priame poplatky súvisiace s prenosom čísel alebo iných identifikátorov sú uvedené v sekcii Cenníky (tarify) pre jednotlivé služby, ktoré sú dostupné na uvedenom odkaze:
Dokumenty

Priame poplatky súvisiace s prenosom čísel sa nachádzajú v cenníkoch telefónnych služieb, ktoré Slovanet a.s. poskytuje. Cenníky týchto služieb sú uvedené v odkaze nižšie:

Cenník elektronickej komunikačnej služby TELEFÓN prostredníctvom siete Internet

Cenník verejnej telefónnej služby z produktového radu TELEFÓN

Pre zákazníkov, ktorí si objednajú službu prostredníctvom elektronickej objednávky (cez E-shop) môže Slovanet a.s. poskytovať rôzne cenové alebo necenové zvýhodnenia, ktoré sa v čase menia pričom sú overiteľné priamo na E-Shope Slovanetu.

5. Reklamačný poriadok
Reklamačný poriadok, vrátane podrobností o ponúkaných spôsoboch odškodnenia v prípade uznania reklamácie je obsiahnutý vo Všeobecných podmienkach, ktorých zoznam pre jednotlivé služby sa nachádza na uvedenom odkaze.
Dokumenty

6. Druhy ponúkaných servisných služieb
Kontaktné údaje na služby poskytnutia informácii o produktoch, faktúrach ako aj služieb technickej podpory sa nachádzajú na uvedenom odkaze:
Kontakt servisné služby

7. Mechanizmy na urovnanie sporov
Mechanizmy na urovnanie sporov sú uvedené vo Všeobecných podmienkach, ktorých zoznam pre jednotlivé služby sa nachádza na uvedenom odkaze.
Dokumenty


8. Informácie o zmenách podmienok týkajúcich sa prístupu k službám a aplikáciám alebo ich používania
Informácie o zmenách podmienok týkajúcich sa prístupu k službám a aplikáciám alebo ich používania sú uvedené vo Všeobecných podmienkach, ktorých zoznam pre jednotlivé služby sa nachádza na uvedenom odkaze.
Dokumenty

9. Informácie o postupoch uplatňovaných podnikom, zameraných na meranie a riadenie prevádzky, s cieľom predchádzať tomu, aby sa naplnila alebo presiahla kapacita sieťového pripojenia, a o tom, ako by tieto postupy mohli vplývať na kvalitu služieb
Informácie o postupoch uplatňovaných podnikom, zameraných na meranie a riadenie prevádzky, s cieľom predchádzať tomu, aby sa naplnila alebo presiahla kapacita sieťového pripojenia, a o tom, ako by tieto postupy mohli vplývať na kvalitu služieb sú dostupné na uvedenom odkaze v sekcii „Zásady férového používania služby(FUP)“ a „Ostatné dokumenty a informácie“
Dokumenty

 

10. Informácie pre účastníkov so zdravotným postihnutím
Slovanet a.s. ako transparentný operátor pristupuje rovnako k všetkým skupinám zákazníkov bez rozdielu. Služby vrátane všetkých ich výhod a benefitov môžu využívať všetci naši zákazníci. Zákazníci so zdravotným postihnutím sa na nás s dôverou obracajú s individuálnymi žiadosťami.


Pre zdravotne postihnutých bezplatne kedykoľvek počas fakturačného obdobia poskytujeme informácie o kontrole nákladov za poskytnutú verejnú službu, spotrebovaných dátach (ak je služba dátovo meraná) ako aj ostatné dopytované informácie.

 

Informácie poskytujeme štandardne uvedenými spôsobmi:

 

a. dopytom na emailovú adresu

b. dopytom prostredníctvom kontaktného formulára na: https://www.slovanet.net/sk/kontakty/napiste-nam/

c. prostredníctvom online chatu, ktorý je dostupný na web stránke www.slovanet.sk

d. v zákazníckej zóne Môj Slovanet na webovej adrese https://moj.slovanet.sk/ - príslušnú dátovú spotrebu je možné nájsť v časti Moje služby kde je potrebné vybrať časť Detaily a spotreba pre konkrétnu službu - faktúru je možné nájsť v časti Faktúry a platby. V tejto časti je možné faktúru rovno aj uhradiť

e. telefonicky na bezplatnej linke 0800/608 608

f. informácie o kontrole nákladov, prevolaných minútach nájdu účastníci aj na bezplatnom portály Web Care dostupnom na: https://telefonovanie.slovanet.net/webcare-slovanet/

g. zoznam kontaktov ako aj predajných miest nájdu účastníci v sekcii kontakty na https://www.slovanet.net/sk/kontakty/


11. Informácie pre koncových užívateľov o kvalite služieb a o opatreniach prijatých na zabezpečenie rovnocenného prístupu k službám pre koncových užívateľov so zdravotným postihnutím.
Slovanet a.s. ako transparentný operátor pristupuje rovnako k všetkým skupinám zákazníkov bez rozdielu. Služby vrátane všetkých ich výhod a benefitov môžu využívať všetci naši zákazníci. Zákazníci so zdravotným postihnutím sa na nás s dôverou obracajú s individuálnymi žiadosťami.

12. Informácie o právach súvisiacich s univerzálnou službou, službe prezentácie identifikácie volajúceho a službe zamedzenia prezentácie identifikácie volajúceho.
Slovanet a.s. nie je poskytovateľom univerzálnej služby.
Slovanet a.s. podporuje poskytovanie dvojtónovej viacfrekvenčnej prevádzky, ako aj službu prezentácie identifikácie volajúceho a  službu zamedzenia prezentácie identifikácie volajúceho podľa § 60 Zákona, pričom informácie o týchto službách sú uvedené vo „Všeobecných podmienkach pre poskytovanie elektronickej komunikačnej služby TELEFÓN prostredníctvom siete internet“ a „Všeobecných podmienkach na poskytovanie verejnej telefónnej služby“, ktoré sú dostupné v sekcii Všeobecné obchodné podmienky a nachádzajú sa na uvedených odkazoch.
Všeobecné podmienky na poskytovanie elektronickej komunikačnej služby TELEFÓN prostredníctvom siete Internet
Všeobecné podmienky na poskytovanie verejnej telefónnej služby z produktového radu TELEFÓN

13. Informácie o každej zmene prístupu k službám tiesňového volania alebo informáciám o polohe volajúceho v rámci služby, ktorú si predplatil.
Informácie o prístupe k službám tiesňového volania sú uvedené vo „Všeobecných podmienkach na poskytovanie verejnej telefónnej služby“, ktoré sú dostupné na uvedených odkazoch.
Všeobecné podmienky na poskytovanie verejnej telefónnej služby z produktového radu TELEFÓN

14. Informácie o práve účastníka zverejniť svoje údaje v telefónnom zozname.
Informácie o práve účastníka podľa § 59 ods. 2 zákona o elektronických komunikáciách sú uvedené vo „Všeobecných podmienkach pre poskytovanie elektronickej komunikačnej služby TELEFÓN prostredníctvom siete internet“ a „Všeobecných podmienkach na poskytovanie verejnej telefónnej služby“, ktoré sú dostupné na uvedených odkazoch:
Všeobecné podmienky na poskytovanie elektronickej komunikačnej služby TELEFÓN prostredníctvom siete Internet
Všeobecné podmienky na poskytovanie verejnej telefónnej služby z produktového radu TELEFÓN

15. Informácie o platných cenách vo vzťahu k všetkým číslam alebo službám s osobitnými cenovými podmienkami.
Všetky informácie o platných cenách vo vzťahu k všetkým číslam alebo službám s osobitnými cenovými podmienkami, môže zákazník nájsť v Cenníkoch a Cenových výmeroch, ktoré sa nachádzajú na uvedenom odkaze.
Dokumenty

16. Informácie podľa prílohy č. 2 Všeobecného povolenia č. 1/2014
Rozpis služieb vrátane parametrov ako maximálna prenosová rýchlosť smerom k užívateľovi, maximálna prenosová rýchlosť smerom od užívateľa, výška mesačného dátového limitu (MB), maximálna rýchlosť po prekročení dátového limitu sa nachádza v Cenníku pre služby Internet z produktových rád OPTIK, METALIK, AERO a DSL „“, ktorý je dostupný na uvedenom odkaze
Cenník pre služby Internet z produktových rád OPTIK, METALIK, AERO a DSL

Informácie ohľadom parametrov riadenia služieb vo vlastnej sieti podniku (ktoré majú za následok, blokovanie resp. spomalenie vybraných portov) sú dostupné v dokumente na uvedenom odkaze:
Parametre riadenia služieb vo vlastnej sieti podniku

Informácie o bezplatnom prístupe k službe prenosu televízneho a rozhlasového vysielania od vysielateľa zriadeného zákonom, ktorý šíri takého služby sa nachádzajú v „Cenníku retransmisie pre produktový rad TELEVÍZIA A KÁBLOVA TELEVÍZIA“, ktorý je dostupný na uvedenom odkaze:
Cenník retransmisie pre produktový rad TELEVÍZIA A KÁBLOVA TELEVÍZIA

 

17. Informácie o postupoch v prípade neplatenia faktúr
Informácie o postupoch v prípade neplatenia faktúr sú uvedené vo Všeobecných podmienkach, v Cenníkoch, v zmluve so zákazníkom ako aj v cenovom výmere, ktorý bol platný v čase uzatvorenia zmluvy a zároveň bol jej nedeliteľnou súčasťou.
Všeobecné podmienky pre jednotlivé služby ako aj Cenníky sú dostupné na uvedenom odkaze:
Dokumenty
Vo všeobecnosti uplatňuje Slovanet a.s. politiku upozornenia zákazníka na nezaplatenú faktúru dostatočný čas pred blokovaním služieb.

 

18. Bez poplatku informácie
Informácie o kontrole nákladov na poskytované hlasové služby prostredníctvom „self-care portálu“ Web Care dostupnom na: https://telefonovanie.slovanet.net/webcare-slovanet/

 

Informácie o aktuálnej spotrebe dát (pre merané služby), prehľad faktúr s možnosťou ich úhrady ako aj ďalšie informácie je možné nájsť v bezplatnej zákazníckej zóne Môj Slovanet na webovej adrese https://moj.slovanet.sk/

 

Pre informácie ohľadom nákladov aj pre iné poskytované služby sú zákazníkom k dispozícii naši zamestnanci, ktorých možno kontaktovať telefonicky alebo mailom prostredníctvom kontaktov dostupných na uvedenom odkaze: Kontakty

 

19.Blokovanie bez poplatku
Slovanet a.s. blokuje bez poplatku odchádzajúce volania na vybrané množiny čísel (množiny (0)900 xxxxxx, (0)97x xxxxxx, (0)98x xxxxxx).

 

20. Riešenie sporov on-line (RSO)

Na základe NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 524/2013 Vás oboznamuje s informáciou o možnosti alternatívneho riešenia sporov vzniknutých medzi spoločnosťou Slovanet a.s. a zákazníkmi (RSO). Vzájomné nároky a samotné riešenie sporu on-line zabezpečuje Európska komisia a kontaktné miesto riešenia sporov on-line v rámci územia SR.
V texte uvádzame priamy odkaz, prostredníctvom ktorého je možné uplatniť Vašu sťažnosť. ec.europa.eu/odr
Lehota na vybavenie sťažnosti prostredníctvom on-line alternatívneho riešenia sporu (RSO) je 90 dní odo dňa podania sťažnosti. V prípade potreby vysvetlenia nás kontaktujte na sluzbyzakaznikom@slovanet.net