Prejsť na obsah

Používateľské informácie

1. Identifikačné údaje podniku

Obchodné meno: Slovanet, a.s.
Sídlo: Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
IČO: 35 954 612, IČ DPH: SK2022059094, DIČ: 2022059094

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd. Sa, vložka č. 3692/B

2. Rozsah ponúkaných služieb, ich základné vlastnosti, úrovne kvality a obmedzenia

Slovanet, a.s. poskytuje rozmanité portfólio elektronických komunikačných služieb, medzi ktoré patria najmä:

  • Verejne dostupná služba prístupu k internetu
  • Retransmisia
  • Interpersonálna komunikačná služba prostredníctvom siete Internet (VOIP)
  • Cloudové služby
  • IT bezpečnosť
  • IoT – Internet vecí a prepájanie M2M (stroj to stroj) služieb
  • Iné dátové služby
  • Doplnkové služby k vyššie uvedeným službám

Informácie o minimálnych úrovniach kvality ako aj obmedzeniach služby je možné nájsť v cenníkoch pre konkrétne služby. Všetky cenníky sú dostupné na odkaze: Dokumenty

Komplexné informácie o poskytovaných službách sú dostupné na webovom sídle spoločnosti na adrese www.slovanet.sk ako aj na predajných miestach Slovanetu, ktorých zoznam sa nachádza na uvedenom odkaze: Predajné miesta spoločnosti Slovanet a.s.

3. Štandardné zmluvné podmienky vrátane dĺžky trvania zmluvy o poskytovaní služieb, poplatkov za predčasné ukončenie zmluvy, práv súvisiacich s ukončením poskytovania balíkov služieb alebo niektorého jeho prvku, a postupov a priamych poplatkov súvisiacich s prenositeľnosťou čísla alebo iných identifikátorov Slovanet uvádza:

V sekcii  Obchodné podmienky pre jednotlivé služby (najmä podmienky, dĺžka trvania zmluvy, práva súvisiace s ukončením poskytovania balíkov služieb alebo niektorého jeho prvku)

V sekciách Cenníky a Akciové cenníky (najmä poplatky včítane poplatkov za predčasné ukončenie zmluvy a ďalších možných poplatkoch.

Priame poplatky súvisiace s prenositeľnosťou čísla alebo iných identifikátorov sú dostupné v sekcii Cenníky pred jednotlivé služby konkrétne:

Cenník elektronickej komunikačnej služby TELEFÓN prostredníctvom siete Internet

Cenník verejnej telefónnej služby z produktového radu TELEFÓN

Všetky obchodné podmienky, Cenníky včítane akciových sú dostupné na odkaze: Dokumenty

4. Štandardné ceny a informácie o poskytovaných službách

Štandardné ceny s informáciami o poskytovaných službách a všetky cenové položky vrátane informácií o komunikačných objemoch, obmedzeniach využívania dát, počte minút hlasovej komunikačnej služby, platných cenách za dodatočné komunikačné jednotky, číslach alebo službách podliehajúcich osobitným cenovým podmienkam, všetky druhy užívateľských poplatkov, poplatky za prístup a servisné služby vrátane podrobností o uplatňovaných štandardných zľavách, osobitných a cielených sú dostupné na uvedenom odkaze: Dokumenty

Poznámka:
Štandardné ceny, ceny za prenos čísel, objemy minút, obmedzenia a podobne sú uvedené v sekcii Cenníky (tarify) pre jednotlivé služby.
Ceny za servisné a administratívne úkony sú uvedené v  Cenníku administratívnych poplatkov platnom od 30.04.2024
Ceny za dodatočné (doplnkové služby) sú uvedené v Cenníku doplnkových služieb
Aktuálne akciové ceny ( pre dočasné marketingové kampane) sú dostupné v sekcii Akciové cenníky. 

Aktuálne akciové ceny si je možné overiť aj online prostredníctvom eshopu Slovanetu (pre nových zákazníkov) alebo v zákazníckom portály Môj Slovanet (existujúci zákazníci).

Informácie poskytované pred uzavretím zmluvy v súlade so zákonom č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách sú dostupné na uvedenom odkaze: Dokumenty

5. Reklamačný poriadok


Reklamačný poriadok, vrátane podrobností o ponúkaných spôsoboch odškodnenia v prípade uznania reklamácie je obsiahnutý vo Všeobecných podmienkach, ktorých zoznam pre jednotlivé služby sa nachádza na uvedenom odkaze.
Dokumenty

6. Druhy ponúkaných servisných a asistenčných služieb

Prípadné problémy so službami a/alebo koncovým zariadením analyzuje a rieši tím technickej podpory, ktoré môže zákazník kontaktovať prostredníctvom kontaktov:

Tel: 02/208 28 208 – voľba 2,

Mail: technickapodpora@slovanet.net

Prípadné problémy s faktúrami analyzuje a rieši fakturačné oddelenie, ktoré môže zákazník kontaktovať prostredníctvom kontaktov:

Tel:02/208 28 208 – voľba 5

Mail: fakturacia@slovanet.net

Ostatné podnety spracúva oddelenie služieb zákazníkov, ktoré môže zákazník kontaktovať prostredníctvom kontaktov:

Tel: 02/208 28 208 – voľba 2

Mail: sluzbyzakaznikom@slovanet.net


Všeobecný  kontakt na servisné služby Slovanetu:
Kontakt servisné služby

7. Mechanizmy na urovnanie sporov

Spotrebiteľ má v zmysle § 75 zákona o elektronických komunikáciách a v súlade s § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) orgánu alternatívneho riešenia sporov, ak Slovanet na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

Spotrebiteľ predloží návrh bezodkladne, najneskôr do 1 roka od doručenia zamietavej odpovede Slovanetu k žiadosti o nápravu alebo odo dňa márneho uplynutia 30 dňovej lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti o nápravu zo strany Slovanetu. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb je orgánom alternatívneho riešenia sporov pre spory vyplývajúce zo Zmlúv, ktoré sa týkajú kvality a ceny Služieb; v ostatných prípadoch je orgánom alternatívneho riešenia sporov Slovenská obchodná inšpekcia. Online platforma pre alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, cezhraničných spotrebiteľských sporov je dostupná na http://ec.europa.eu/odr. Postupom podľa tohto článku nie je dotknuté právo účastníka domáhať sa ochrany na súde.


Komplexné informácie o reklamáciách alebo možnosti na urovnanie sporov sú uvedené vo Všeobecných podmienkach, ktorých zoznam pre jednotlivé služby sa nachádza na uvedenom odkaze.
Dokumenty

8. Informácie o zmenách podmienok týkajúcich sa prístupu k službám a aplikáciám alebo ich používania


Informácie o zmenách podmienok týkajúcich sa prístupu k službám a aplikáciám alebo ich používania sú uvedené vo Všeobecných podmienkach, ktorých zoznam pre jednotlivé služby sa nachádza na uvedenom odkaze.
Dokumenty

9. Informácie o postupoch uplatňovaných podnikom, zameraných na meranie a riadenie prevádzky, s cieľom predchádzať tomu, aby sa naplnila alebo presiahla kapacita sieťového pripojenia, a o tom, ako by tieto postupy mohli vplývať na kvalitu služieb


Informácie o postupoch uplatňovaných podnikom, zameraných na meranie a riadenie prevádzky, s cieľom predchádzať tomu, aby sa naplnila alebo presiahla kapacita sieťového pripojenia, a o tom, ako by tieto postupy mohli vplývať na kvalitu služieb sú dostupné na uvedenom odkaze v sekcii „Zásady férového používania služby(FUP)“ a „Ostatné dokumenty a informácie“
Dokumenty

10. Informácie o produktoch, službách, praktikách, politike, postupov a úprav pre osoby so zdravotným postihnutím

Slovanet a.s. ako transparentný operátor pristupuje rovnako k všetkým skupinám zákazníkov bez rozdielu. Služby vrátane všetkých ich výhod a benefitov môžu využívať všetci naši zákazníci. Zákazníci so zdravotným postihnutím sa na nás s dôverou obracajú s individuálnymi žiadosťami.


Pre zdravotne postihnutých bezplatne kedykoľvek počas fakturačného obdobia poskytujeme informácie o kontrole nákladov za poskytnutú verejnú službu, spotrebovaných dátach (ak je služba dátovo meraná) ako aj ostatné dopytované informácie.

Informácie poskytujeme štandardne uvedenými spôsobmi:

a. dopytom na emailovú adresu sluzbyzakaznikom@slovanet.net

b. dopytom prostredníctvom kontaktného formulára

c. prostredníctvom online chatu, ktorý je dostupný na web stránke www.slovanet.net

d. v zákazníckej zóne Môj Slovanet na webovej adrese https://moj.slovanet.sk/ – príslušnú dátovú spotrebu je možné nájsť v časti Moje služby kde je potrebné vybrať časť Detaily a spotreba pre konkrétnu službu – faktúru je možné nájsť v časti Faktúry a platby. V tejto časti je možné faktúru rovno aj uhradiť

e. telefonicky na bezplatnej linke 0800/608 608

f. informácie o kontrole nákladov, prevolaných minútach nájdu účastníci aj na bezplatnom portály Web Care dostupnom na: https://telefonovanie.slovanet.net/webcare-slovanet/

g. zoznam kontaktov ako aj predajných miest nájdu účastníci v sekcii kontakty na https://www.slovanet.net/sk/kontakty/

11. Informácie pre koncových užívateľov o kvalite služieb a o opatreniach prijatých na zabezpečenie rovnocenného prístupu k službám pre koncových užívateľov so zdravotným postihnutím

Slovanet a.s. ako transparentný operátor pristupuje rovnako k všetkým skupinám zákazníkov bez rozdielu. Služby vrátane všetkých ich výhod a benefitov môžu využívať všetci naši zákazníci. Zákazníci so zdravotným postihnutím sa na nás s dôverou obracajú s individuálnymi žiadosťami.

12. Informácie o právach súvisiacich s univerzálnou službou, službe prezentácie identifikácie volajúceho a službe zamedzenia prezentácie identifikácie volajúceho


Slovanet a.s. nie je poskytovateľom univerzálnej služby.
Slovanet a.s. podporuje poskytovanie dvojtónovej viacfrekvenčnej prevádzky, ako aj službu prezentácie identifikácie volajúceho a  službu zamedzenia prezentácie identifikácie volajúceho podľa § 60 Zákona, pričom informácie o týchto službách sú uvedené vo „Všeobecných podmienkach pre poskytovanie elektronickej komunikačnej služby TELEFÓN prostredníctvom siete internet“ a „Všeobecných podmienkach na poskytovanie verejnej telefónnej služby“, ktoré sú dostupné v sekcii Všeobecné obchodné podmienky a nachádzajú sa na uvedených odkazoch.

Všeobecné podmienky na poskytovanie elektronickej komunikačnej služby TELEFÓN prostredníctvom siete Internet platné od 01.07.2023
Všeobecné podmienky na poskytovanie verejnej telefónnej služby z produktového radu TELEFÓN platné od 01.07.2023

13. Informácie o dostupnosti záchranných služieb, polohe volajúceho a obmedzenia týkajúce sa údajov o polohe

Slovanet poskytuje geografické aj negeografické telefónne čísla. Pri oboch zabezpečuje prístup (dovolateľnosť) k číslam záchranných zložiek.

Uvedené informáciu sú dostupné v dokumentoch:

Všeobecné podmienky na poskytovanie verejnej telefónnej služby z produktového radu TELEFÓN platné od 01.07.2023

14. Informácie o práve účastníka zverejniť svoje údaje v telefónnom zozname

Informácie o práve účastníka podľa § 59 ods. 2 zákona o elektronických komunikáciách sú uvedené vo „Všeobecných podmienkach pre poskytovanie elektronickej komunikačnej služby TELEFÓN prostredníctvom siete internet“ a „Všeobecných podmienkach na poskytovanie verejnej telefónnej služby“, ktoré sú dostupné na uvedených odkazoch:
Všeobecné podmienky na poskytovanie elektronickej komunikačnej služby TELEFÓN prostredníctvom siete Internet platné od 01.07.2023
Všeobecné podmienky na poskytovanie verejnej telefónnej služby z produktového radu TELEFÓN platné od 01.07.2023

15. Informácie o platných cenách vo vzťahu k všetkým číslam alebo službám s osobitnými cenovými podmienkami

Všetky informácie o platných cenách vo vzťahu k všetkým číslam alebo službám s osobitnými cenovými podmienkami, môže zákazník nájsť v Cenníkoch a Cenových výmeroch, ktoré sa nachádzajú na uvedenom odkaze.
Dokumenty

16. Informácie podľa prílohy č. 2 Všeobecného povolenia č. 1/2014

Rozpis služieb vrátane parametrov ako maximálna prenosová rýchlosť smerom k užívateľovi, maximálna prenosová rýchlosť smerom od užívateľa, výška mesačného dátového limitu (MB), maximálna rýchlosť po prekročení dátového limitu sa nachádza v Cenníku pre služby Internet z produktových rád OPTIK, METALIK, RadioLAN a DSL „“, ktorý je dostupný na uvedenom odkaze
Cenník pre služby Internet z produktových rád OPTIK, METALIK, RadioLAN a DSL

Informácie ohľadom parametrov riadenia služieb vo vlastnej sieti podniku (ktoré majú za následok, blokovanie resp. spomalenie vybraných portov) sú dostupné v dokumente na uvedenom odkaze:
Parametre riadenia služieb vo vlastnej sieti podniku

Informácie o bezplatnom prístupe k službe prenosu televízneho a rozhlasového vysielania od vysielateľa zriadeného zákonom, ktorý šíri takého služby sa nachádzajú v „Cenníku retransmisie pre produktový rad TELEVÍZIA A KÁBLOVA TELEVÍZIA“, ktorý je dostupný na uvedenom odkaze:
Cenník retransmisie pre produktový rad TELEVÍZIA A KÁBLOVA TELEVÍZIA

17. Informácie o postupoch v prípade neplatenia faktúr

Informácie o postupoch v prípade neplatenia faktúr sú uvedené vo Všeobecných podmienkach, v Cenníkoch, v zmluve so zákazníkom ako aj v cenovom výmere, ktorý bol platný v čase uzatvorenia zmluvy a zároveň bol jej nedeliteľnou súčasťou.
Všeobecné podmienky pre jednotlivé služby ako aj Cenníky sú dostupné na uvedenom odkaze:
Dokumenty
Vo všeobecnosti uplatňuje Slovanet a.s. politiku upozornenia zákazníka na nezaplatenú faktúru dostatočný čas pred blokovaním služieb.

18. Bez poplatku informácie

Informácie o kontrole nákladov na poskytované hlasové služby prostredníctvom „self-care portálu“ Web Care dostupnom na: https://telefonovanie.slovanet.net/webcare-slovanet/

Informácie o aktuálnej spotrebe dát (pre merané služby), prehľad faktúr s možnosťou ich úhrady ako aj ďalšie informácie je možné nájsť v bezplatnej zákazníckej zóne Môj Slovanet na webovej adrese https://moj.slovanet.sk/

Pre informácie ohľadom nákladov aj pre iné poskytované služby sú zákazníkom k dispozícii naši zamestnanci, ktorých možno kontaktovať telefonicky alebo mailom prostredníctvom kontaktov dostupných na uvedenom odkaze: Kontakty

19.Blokovanie bez poplatku

Slovanet a.s. blokuje bez poplatku odchádzajúce volania na vybrané množiny čísel (množiny (0)900 xxxxxx, (0)97x xxxxxx, (0)98x xxxxxx).

20. Riešenie sporov on-line (RSO)

Na základe NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 524/2013 Vás oboznamuje s informáciou o možnosti alternatívneho riešenia sporov vzniknutých medzi spoločnosťou Slovanet a.s. a zákazníkmi (RSO). Vzájomné nároky a samotné riešenie sporu on-line zabezpečuje Európska komisia a kontaktné miesto riešenia sporov on-line v rámci územia SR.
V texte uvádzame priamy odkaz, prostredníctvom ktorého je možné uplatniť Vašu sťažnosť. ec.europa.eu/odr
Lehota na vybavenie sťažnosti prostredníctvom on-line alternatívneho riešenia sporu (RSO) je 90 dní odo dňa podania sťažnosti. V prípade potreby vysvetlenia nás kontaktujte na sluzbyzakaznikom@slovanet.net

21. Zmena podniku poskytujúceho službu prístupu k internetu

Účastník má od 1.8.2022 právo na zmenu podniku poskytujúceho službu prístupu do siete internet od odovzdávajúceho podniku do Slovanetu (prijímajúci podnik). Odovzdávajúci aj prijímajúci podnik sú povinní účastníkovi poskytovať primerané informácie pred zmenou a počas nej tak, aby nedošlo k prerušeniu poskytovania služby prístupu k internetu, ak je to technicky uskutočniteľné..

Kontakt pre informácie a zabezpečenie zmeny podniku poskytujúceho službu prístupu k  internetu:

Tel: 02/208 28 208 – voľba 2

Mail: sluzbyzakaznikom@slovanet.net