Prejsť na obsah

Zmeny niektorých dokumentov od 1.7.2023

Vážené zákazníčky, vážení zákazníci, oznamujeme Vám, že s platnosťou od 1. 7. 2023 upravujeme vybrané cenníky a všeobecné obchodné podmienky.

Tieto zmeny sa netýkajú pravidelných poplatkov, ktoré platíte za využívané služby, ale najmä poplatkov administratívneho charakteru či vybraných obchodných podmienok.

Zmeny sa týkajú:

 • Nepravidelných poplatkov uvedených najmä v cenníku administratívnych poplatkov
 • Čiastkovo aj ostatných cenníkov
 • vybraných podmienok vo Všeobecných obchodných podmienky pre výpožičku a nájom telekomunikačných zariadení

Zjednocujú sa:

 • Cenník administratívnych poplatkov (veľká časť dokumentu je výrazne prepracovaná a aktualizovaná)
 • Všeobecné obchodné podmienky pre výpožičku a nájom telekomunikačných zariadení (čl.II, bod 1, 2, 6, 7)
 • Všeobecné podmienky na poskytovanie verejnej telefónnej služby z produktového radu TELEFÓN (bod 6.1.13)
 • Všeobecné podmienky na poskytovanie služby TELEFÓN prostredníctvom siete internet (bod 6.1.13)

Pretože doplnenie a úprava niektorých poplatkov predstavujú podstatnú zmenu zmluvných podmienok, máte právo odstúpiť od zmluvy v lehote do 1.7.2023 alebo do 1 mesiaca odo dňa, kedy Vám tieto zmeny boli oznámené.

Dokumenty (ich doterajšie aj nové verzie) sú k dispozícii v sekcii Obchodné dokumenty, k dispozícii sú pre Vás vo všetkých pobočkách a partnerských zákazníckych miestach a informovať sa o nich môžete aj kontaktovaním centra Služieb zákazníkom (e-mail: sluzbyzakaznikom@slovanet.net a tel. číslo 02 208 28 208).

Ďakujeme za porozumenie.

Príloha: Podrobnejší zoznam zmien

Zmeny položiek cenníka, poplatkov a podmienok:

 • Pridaná bezplatná služba úhrady platobnou kartou na pobočke Slovanetu
 • Pridaná položka Ročný rozpis platieb doručovaný poštou
 • Zrušená položka Opis faktúry s možnými opravami
 • Zrušená položka Opis faktúry bez zmeny údajov
 • Pridaná položka Opis služby (jednotný poplatok za akýkoľvek opis služby)
 • Pridaná položka a poplatok za pozastavenie služby a znovupripojenie služby – účastník, ktoré je vykonané na  diaľku (rozdelený pôvodný poplatok za pozastavenie služby a znovupripojenie služby – učastník).
 • Pridaná položka a poplatok za pozastavenie služby a znovupripojenie služby – účastník, ktoré je vykonané s  výjazdnom technika (rozdelený pôvodný poplatok za pozastavenie služby a znovupripojenie služby – učastník).
 • Pridaná položka a poplatok za pozastavenie služby a znovupripojenie služby – Slovanet, ktoré je vykonané na  diaľku (rozdelený pôvodný poplatok za pozastavenie služby a znovupripojenie služby – Slovanet).
 • Pridaná položka a poplatok za pozastavenie služby a znovupripojenie služby – Slovanet, ktoré je vykonané s  výjazdnom technika (rozdelený pôvodný poplatok za pozastavenie služby a znovupripojenie služby – Slovanet).
 • Zrušená položka Preloženie služba RadioLAN zákazníka (nahradená je štandardným poplatkom za preloženie)
 • Zrušený poplatok za Obnovenie účastníka po ukončení zmluvného vzťahu
 • Položka Dopravné náklady RLN bola nahradená položkou Dopravné náklady + Výjazdové depo -budú uvedené miesto cenníka na webe spoločnosti
 • Odstránená položka Servisný výjazd súvisiaci s demontážou (nahrádza ju položka Demontáž zariadenia)
 • Pridaná položka Demontáž zariadenia
 • Pridaná položka Poplatok za downgrade služby
 • Pridaná položka Poplatok za zrušenie služby z balíka
 • V dokumente Všeobecné obchodné podmienky pre výpožičku a nájom telekomunikačných zariadení je upravené znenie rozsahu zriadenia služby a demontáže zariadenia (bod 1, 2, 5 a6)
 • Všeobecné podmienky na poskytovanie verejnej telefónnej služby z produktového radu TELEFÓN sú doplnené o bod 6.1.13 – možnosť zrušiť pridelené telefónne číslo, ak je 12 mesiacov nevyužívané
 • Všeobecné podmienky na poskytovanie služby TELEFÓN prostredníctvom siete internet sú doplnené o bod 6.1.13 – možnosť zrušiť pridelené telefónne číslo, ak je 12 mesiacov nevyužívané

Zmena výšky poplatkov za úkony:

 • platba v hotovosti od 1.10.2023
 • opis zmlúv a dodatkov,
 • zmena odberateľa,
 • opis zmlúv a dodatkov
 • servisné práce – každá (začatá) hodina
 • servisné práce – výjazd technika VSD a.s.
 • premiestnenie / preloženie služby (platí len pre kategóriu F,A4)
 • výmena koncového zariadenia a jeho spätné doručenie
 • poplatok za upomienku
 • poplatok za výmenu koncového zariadenia s jeho spätné doručenie
 • poplatok za neoprávnenú reklamáciu

Dokumenty, ktorých sa zmeny týkajú (verzie platné od 01.07.2023) s popísanými zmenami sú dostupné nižšie:

Cenník administratívnych poplatkov a poplatkov ostatných služieb platný od 01.07.2023

Obchodné podmienky na zapožičanie a prenájom tovaru platné od 01.07.2023

Všeobecné podmienky na poskytovanie verejnej telefónnej služby z produktového radu TELEFÓN platné od  01.07.2023

Všeobecné podmienky na poskytovanie elektronickej komunikačnej služby TELEFÓN prostredníctvom siete internet platné od 01.07.2023

Doplňujúce právne informácie

Oznamujeme Vám zároveň, že doplnenie a úprava poplatkov sú v zmysle § 87 ods. 9 zákona č. 452/2021 Z. z. o  elektronických komunikáciách považované za podstatnú zmenu zmluvných podmienok, čo Vás ako účastníka oprávňuje odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služieb bez sankcií, ak túto zmenu neakceptujete. Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy do 30. 9. 2023 alebo do jedného mesiaca odo dňa oznámenia tejto informácie, podľa toho čo nastane neskôr. Ak sa rozhodnete od zmluvy odstúpiť, môžete tak urobiť spôsobmi podľa platných Všeobecných podmienok alebo nás kontaktujte pre viac informácií.