Ostatné

Zmenu vašich údajov stačí nahlásiť zaslaním z vášho kontaktného e-mailu na , kde uvediete vaše meno, priezvisko a nove údaje. V prípade zmeny OP aj informáciu kedy a kým bol OP vydaný.

Zmenu nám nahláste z vášho kontaktného e-mailu na , v ktorom pošlete ako prílohu oskenovaný doklad o zmene priezviska, nové číslo OP, kedy a kým bol vydaný. Ak nemáte možnosť poslať nám oskenovaný doklad, je možné nám ho poslať poštou alebo faxom.

Faktúry sa vytvárajú vždy podľa služieb aktívnych k prvému dňu mesiaca. Zmena vašej služby pravdepodobne nastala až po tomto dátume. Kompletne zúčtovanie pôvodného a nového programu preto dostanete od nás až pri nasledujúcej fakturácii.

Zmenu stačí nahlásiť e-mailom na , kde uvediete vaše údaje a údaje na nového účastníka:

  1. fyzická osoba: meno a priezvisko, dátum narodenia, číslo OP, kedy a kým bol vydaný, telefónny kontakt, kontaktný e-mail, e-mail pre doručovanie faktúr (môže byť ten istý)
  2. podnikatelia a právnické osoby: názov spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH, tel. kontakt, kontaktný e-mail, e-mail pre doručovanie faktúr (môže byť ten istý)

Následne vám budú zaslané dokumenty potrebné na vykonanie zmeny. Zmena je spoplatnená v zmysle cenníka administratívnych poplatkov.

Jedným z dôvodov zvýšenia ceny mesačného poplatku môže byť to, že skončila doba (viazanosť zmluvy), počas ktorej ste využívali službu za akciovú cenu. O tomto ukončení sme vás informovali prílohou k vašej faktúre spolu s návrhom aktivovať si aktuálnu akciovú službu na nové obdobie. Pokiaľ chcete naďalej využívať služby za zvýhodnených podmienok, kontaktujte nás e-mailom na alebo telefonicky a naši pracovníci vám pomôžu vybrať pre vás najvhodnejšiu službu.

Elektronickú faktúru dostanete e-mailom z adresy faktury@slovanet.net s prílohou vo formáte ".zip", názov súboru je zhodný s číslom dokladu (faktúry). E-mail je elektronicky podpísaný certifikátom, vydaným certifikačnou autoritou Disig a rovnako sú elektronicky podpísané aj jednotlivé PDF dokumenty. V prípade záujmu si môžete nainštalovať (odporúčame) certifikát CA Disig (formát DER), čím si zabezpečíte, že váš počítač bude automaticky akceptovať e-maily a dokumenty s týmto certifikátom. Je potrebné mať v počítači nainštalovaný prehliadač Acrobat Reader.

Niektoré poštové servery (napr. azet, post, pobox, centrum) mávajú technické problémy s prijatím e-mailu, ktorý obsahuje elektronicky podpísanú prílohu. V tomto prípade odporúčame zmeniť vašu e-mailovú adresu pre posielanie faktúr, najlepšie na adresu poskytnutú Slovanetom. Prehľad faktúr nájdete aj na zákazníckom portáli Môj Slovanet. Viac informácii o tomto portáli nájdete na webovej stránke:  Môj Slovanet

Prehľad vystavených faktúr a tiež ich úhrady nájdete na portáli Môj Slovanet

Ďalšou možnosťou je kontaktovať telefonicky naše zákaznícke centrum, v hlasovom menu IVR je to voľba číslo 5, (tel. 02 208 28 208, resp. 28 28 208. Voľba č. 5), kde Vám pracovníčky fakturačného oddelenia úhrady skontrolujú.

Spôsob zaslania faktúry nemá vplyv na spôsob jej úhrady. Faktúru môžete uhradiť prevodom na účet, priamym vkladom na účet, trvalým príkazom, poštovou poukážkou, resp. inkasom. Posledný spomínaný spôsob odporúčame všetkým zákazníkom. Bližšie informácie o inkasnom spôsobe platby nájdete na stránke: Platby a faktúry

V niektorých prípadoch môže nastať takáto situácia. Vzniká dodržiavaním zákonných povinností pri evidencii, prepočítavaní a sčítavaní cien bez DPH a s DPH pri fakturácii.
PODROBNEJŠIE: Ceny bežných služieb a tovarov sú pre verejnosť uvádzané s DPH. Slovanet však jednotlivé ceny musí evidovať v hodnotách bez DPH, ktoré sú podľa aktuálnej sadzby DPH prepočítané z ceny s DPH. V prípade nedeliteľných zlomkov musia byť zaokrúhlené. Na faktúre však má Slovanet povinnosť najprv sčítať sumu položiek v hodnotách bez DPH, z nej vypočítať sadzbu DPH a až ich súčtom vzniká výsledná suma s DPH, ktorá je zaokrúhlená na celé centy. Ak sa na faktúre vyskytuje viacero položiek, ktorých ceny boli pri prepočte na hodnotu bez DPH zaokrúhlené rovnakým smerom, dodržaním správneho postupu pri výpočte sa výsledná suma faktúry s DPH môže o 1 cent líšiť (byť nižšia alebo vyššia) od súčtu jednotlivých položiek v hodnotách s DPH.
PRÍKLAD: Využívate internet za 14 € s DPH, čo je 11,6666° € bez DPH (20%), po zaokrúhlení 11,67 €. K samotnému internetu platíte prenájom za Wi-Fi router 0,50 € s DPH, čo je 0,4166° € bez DPH (20%), po zaokrúhlení 0,42 € bez DPH). Na zmluve sa uvádzajú ceny s DPH, takže ich súčet je 14,50 €. Faktúra sa však musí počítať bez DPH (11,67+0,42=12,09), k výsledku sa pripočíta DPH (pri 20% je to 2,418), a suma (14,508) sa zaokrúhli na výsledných 14,51€.

Žiadosť o zrušenie zmluvy môžete podať písomne na adresu sídla spoločnosti, faxom na číslo 02/20828627 alebo z vášho kontaktného e-mailu na adresu  , v ktorom bude priložená vaša vlastnoručné podpísaná žiadosť (oskenovaná).

Je potrebné čo najskôr faktúry uhradiť a poslať nám kópiu dokladu o úhrade (faxom na číslo 02/20828627 alebo e-mailom na platby@slovanet.net ), aby sme čo najskôr mohli zabezpečiť odblokovanie služieb.